top of page
Captura 2 Estructures.JPG
Captura 3 Estructures.JPG

DISSENY I CÀLCUL D'ESTRUCTURES

 

Estructures per a usos industrials, per a suport de maquinària, instal·lacions o altres finalitats.

S’analitza acuradament les necessitats i requeriments a fi de determinar-ne els condicionants i les sol·licitacions a què estarà sotmesa. Amb aquestes bases es fa el disseny i s’analitza estàticament per assegurar la seva resistència i equilibri.

En determinats casos, com en el d’estructures per a suport de màquines, és necessari fer una anàlisi dinàmica per assegurar un comportament adequat davant les vibracions a què estarà sotmesa.

L’àmbit d’actuació també abasta estructures de petites dimensions que es poden correspondre tant amb productes  del propi catàleg del client com a elements de petites dimensions necessaris per a equips de producció o altres aplicacions.

CÀLCULS ESTRUCTURALS AMB PERFILS ESPECIALS

Ful calcul perfils esp.JPG
VBA perfils especials.JPG

 

Les estructures amb perfils no normalitzats, perfils compostos o especials, amb seccions d’inèrcia o propietats variables, sovint no es poden analitzar utilitzant els software més usuals.

Per aquests casos i especialment quan els càlculs han de ser repetits, s’elaboren solucions ad hoc construint eines i aplicacions basades en entorn excel i utilitzant entitats programades en VBA.

D’aquesta forma s'aconsegueix una eina adaptada a casos concrets. Aquest tipus de solucions personalitzades són molt útils per al client al permetre-li fer càlculs de forma ràpida i amb molta simplicitat.

CÀLCUL D'ACCIONS DE VENT

Accions de vent.JPG
Grafica accions vent.JPG

 

Per alguns projectes d'estructures, com és el cas de torres metàl·liques, es necessita fer càlculs detallats de les accions del vent. S’aplica el procediment detallat en la norma UNE EN  1991-1-4 i s’obté els perfils de velocitat i pressió a diferents altures que estan condicionats per les característiques orogràfiques (perfil topogràfic, tipus de vegetació, presència d’edificis i obstacles rellevants) de la situació considerada.

El perfil de velocitats i pressions del vent obtingut s’utilitza per determinar l’acció del vent sobre els elements exposats i aplicar les forces resultants en el càlcul.

Altra informació:

https://www.construsoft.es/caso-de-exito-diamonds/

bottom of page