top of page
AdobeStock_321031954.jpeg

PROJECTES DE MÀQUINES

 

Projectes de màquines de producció, prototipus de I+D, millores de productivitat, de la seguretat o altres.

Tenint en compte la gran especificitat de qualsevol màquina es fa, en primer lloc i juntament amb el client, una anàlisi dels recursos necessaris per a la realització del projecte i es traça un camí per etapes a seguir per afrontar-lo amb garanties d’èxit.

En un primer pas es fa el plantejament dels objectius finals i s’analitzen acuradament tots el condicionants. Al final de cada etapa s’examinen els resultats obtinguts i, si és necessari, es reorienta el projecte; d’aquesta forma es minimitza el risc.

Un cop finalitzada la fase de projecte, es fa el seguiment de la construcció fins a les proves finals.

 

 

Captura.GIF

 

Aplicació de les disposicions de la Directiva de Màquines 2006/42/CE. Elaboració de  l’expedient tècnic i altra documentació necessària per a la declaració de conformitat UE.

El procediment normalment utilitzat es basa en l’aplicació del control intern de la fabricació establert en l’article 12 i en l’anex VIII de la Directiva.

L'assegurament de la conformitat es fa en base a l’aplicació de les normes harmonitzades i en l’avaluació de riscos i mesures correctores segons EN-ISO  12100.

 

 

DIRECTIVA DE MÀQUINES CONFORMITAT UE

APLICACIONS ESPECIALS

Codi solucions especials.JPG
Grafic solucions esp.JPG

 

Per a casos especials en què es necessita realitzar càlculs llargs o complexos, per a estudis dinàmics o cinemàtics, per a simulacions o altres, es realitzen peces de software a mida en VBA -si es treballa en entorn excel- o en altres llenguatges.

Aquestes solucions permeten obtenir eines molt orientades a un cas o sèrie de casos particulars i utilitzables d’una manera eficient i senzilla.

El cost final pel client també és comparativament inferior al que suposaria recórrer a altres eines disponibles al mercat que tenen un enfoc molt més generalista.

 

 

bottom of page